Polityka prywatności

 

Poprzez niniejszą politykę ochrony danych Sklep Internetowy e-kominki24.pl informuje użytkowników o sposobie zarządzania danymi użytkowników, tak aby mogli oni swobodnie i dobrowolnie decydować o tym, czy chcą przekazać żądane informacje.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Wojciech Sawczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nowoczesne Zduństwo Wojciech Sawczuk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Ulikowo 4B, 73-131 Pęzino, NIP 854-000-76-71, REGON 810156608, adres poczty elektronicznej: info@nowoczesnezdunstwo.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

 

Niniejsza strona szanuje i chroni dane osobowe swoich użytkowników. W związku z tym powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są zagwarantowane.

Gwarantujemy przestrzeganie następujących zasad w celu zapewnienia prywatności:

1. Nigdy nie udostępniamy nikomu danych osobowych naszych użytkowników, chyba że w celu zachowania zgodności z prawem lub za wyraźną zgodą użytkownika.                                                                                 

2. Nigdy nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej Polityce Prywatności.                                                                                                                                   

3. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w celu dostosowania do nowych wymogów prawnych, a użytkownikom zaleca się okresowe jej odwiedzanie.

 Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych będziemy kierować się następującymi zasadami:

1. Do przetwarzania danych osobowych zawsze wymagana jest zgoda użytkownika w jednym lub kilku konkretnych celach, o czym poinformujemy go z wyprzedzeniem i przy zachowaniu całkowitej przejrzystości.       

2. Będziemy prosić o podanie ściśle niezbędnych danych tylko w związku z celami, dla których ich wymagamy. 

3. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów przetwarzania.                 

4. Państwa dane będą traktowane w sposób gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz poufność. e-kominki24.pl będzie podejmować niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych naszych użytkowników przez osoby trzecie.

Dane osobowe, które przetwarzamy na tej stronie pochodzą z:

1. Formularza kontaktowego                                                                                                                         

2. Adresu e-mail                                                                                                                                         

3. Kiedy rejestrujesz się jako użytkownik

Podając swoje dane masz prawo do żądania dostępu do zebranych danych, poprawienia ich, ograniczenia a także usunięcia.

Gdy użytkownik łączy się z tą stroną internetową (w celu zawarcia umowy, wysłania wiadomości mail do właściciela) podaje dane osobowe, za które odpowiada e-kominki24.pl.  Takie informacje mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Przekazując te informacje, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie swoich danych przez e-kominki24.pl, zgodnie z opisem w Informacji prawnej oraz w niniejszej Polityce Prywatności.

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych, akceptacji i zgody na ich przetwarzanie przez e-kominki24.pl w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Zgoda udzielona zarówno na przetwarzanie, jak i przekazywanie danych zainteresowanych stron może zostać w każdej chwili odwołana poprzez powiadomienie o tym fakcie e-kominki24.pl w celu korzystania z przysługujących Państwu praw.

e-kominki24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów i praktyk branżowych. W takich przypadkach e-kominki24.pl poinformuje na tej stronie o wprowadzonych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem.

 

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl